АКЦІЯ! При купівлі шпалер знижка до 20% на штори.

Умови використання сайту

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір встановлює умови та зміст офіційної пропозиції (оферти) компанії MALINA design studio (надалі – «Продавець»), адресованої заздалегідь не визначеному колу осіб. Оферта є офіційною пропозицією Продавця укласти з ним договір/електронний договір купівлі-продажу непродовольчих товарів (надалі – Договір) Договір може бути укладений за допомогою засобів дистанційного зв’язку, зокрема, через інформаційну мережу Інтернет – через інтерфейс Інтернет-магазину Продавця, розміщеного на веб-сайті https://malinadesign.studio/ (надалі – Сайт).

1.2. Договір відноситься до категорії договорів приєднання (у контексті та визначенні, передбаченому статтею 634 Цивільного кодексу України) та є таким, що укладається на відстані.

1.3. Ця публічна пропозиція (оферта) містить усі істотні умови Договору та його публічну (передбачену для загального ознайомлення) текстову частину, яка є стандартною формою відповідного Договору (у контексті, передбаченому частиною 1 статті 634 Цивільного кодексу України). Укладення Продавцем Договору із будь-якою іншою особою (фізичною, юридичною тощо) можливе лише шляхом приєднання (тобто повного та безумовного прийняття пропозиції/оферти Продавця) такої особи до Договору в цілому. Будь-яка інша особа (окрім Продавця) не може пропонувати умови цього Договору. Індивідуальна частина Договору визначається відповідно до обраного особою, що приймає цю пропозицію (оферту) Продавця, та погодженого Продавцем порядку укладення та виконання Договору.

1.4. Порядок укладення Договору та виконання Договору визначається положеннями цієї публічної пропозиції (оферти) та є складовою стандартної форми Договору (пункт 1.3. цієї публічної пропозиції/оферти);

1.4.1. Умови Договору (в частині істотних умов, розміщених у цій офіційній пропозиції/оферті – «публічна» частина Договору) вважаються повно та безумовно погодженими/узгодженими будь-якою особою, яка бажає придбати Товар, із моменту початку оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару (відповідно до положень цієї офіційної пропозиції/оферти);

1.4.2. Умови Договору – в розрізі індивідуальної (не призначеної для загального ознайомлення) частини Договору вважаються погодженими (узгодженими) будь-якою особою, яка бажає придбати Товар, із моменту завершення оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару.

1.5. Договір вважається укладеним (у повному обсязі) із моменту погодження (узгодження) умов Договору: у розрізі публічної та індивідуальної частини (п.п. 1.4.1. – 1.4.2. цієї офіційної пропозиції/оферти). Укладення Договору прирівнюється до оформлення бланку замовлення на відповідні непродовольчі товари, відповідно до положень розділу ІІ Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затв. наказом Міністерства економіки України №103 від 19.04.2007 року (із змінами та доповненнями).

1.6. Вчиненням необхідних дій, передбачених положеннями цієї офіційної пропозиції (оферти), а так само укладенням та виконанням Договору особа, яка приймає цю пропозицію (оферту), безумовно підтверджує факт (обставину) надання Продавцем та отримання такою особою усього обсягу необхідної, достовірної, своєчасної та доступної інформації, що забезпечує можливість для здійснення свідомого та компетентного вибору непродовольчого товару, а також іншої інформації, необхідної для укладення та виконання Договору (зокрема, але не виключно, інформації, що передбачена ст. 700 Цивільного кодексу України, ст.ст. 13-15 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 7 Закону України «Про електронну комерцію», пунктом 1.6. розділу І Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затв. наказом Міністерства економіки України №103 від 19.04.2007 року тощо).

2. Терміни та визначення

Наведені в цій публічній пропозиції (оферті) терміни мають таке визначення:

«Оферта» – пропозиція Продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених у цьому Договорі, адресована необмеженому колу осіб.

«Договір публічної оферти» – публічний Договір, умови якого згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, однакові для всіх Покупців, беззаперечне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Продавцем та Покупцем.

«Акцепт» – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на кнопку «Оформити замовлення» або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет-магазину).

«Товар» – шпалери в асортименті, клей шпалерний, інші супутні та супровідні непродовольчі товари, інформація щодо яких розміщена (представлена) в інтернет-магазині MALINA design studio, які є у розпорядженні Продавця (або передачу яких в узгоджений термін/строк Продавець має можливість забезпечити відповідно до умов Договору) та щодо яких може бути здійснено й виконане Продавцем відповідне замовлення. В рамках цього Договору зразком товару визнається дизайн (зображення товару, відповідне певному артикулу) товарної позиції.

«Інтернет-магазин» – засіб електронної комерції, розміщений на Сайті Продавця https://malinadesign.studio/ для подання (представлення) та реалізації Товару, за допомогою інтерфейсу якого будь-яка особа має можливість ознайомитися із Товаром та усією необхідною інформацією щодо Товару та Продавця, зробити свідомий вибір Товару (у вигляді відповідного замовлення), укласти Договір та здійснити його виконання (у т.ч. здійснити оплату за Товар);

«Адміністрація» – правовласник сайту https://malinadesign.studio/;

«Продавець» – суб’єкт господарювання (компанія MALINA design studio), який здійснює реалізацію (продаж) Товарів за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину, шляхом укладення електронних договорів купівлі-продажу із покупцями;

«Покупець» – будь-яка особа, яка у повному обсязі та безумовному вигляді прийняла цю публічну пропозицію (оферту) Продавця та, відповідно, уклала із Продавцем Договір на визначених у цій офіційній пропозиції (оферті) умовах (прийнявши на себе необхідний обсяг прав та обов’язків). Особа, яка за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину здійснює огляд Товару та/або інформації про Товар або Продавця, але, при цьому не має наміру та/або не погоджується повністю та безумовно прийняти цю публічну пропозицію (оферту) Продавця – не набуває статусу (необхідного обсягу прав та обов’язків) Покупця (у т.ч. щодо фізичних осіб: не набуває необхідного повного обсягу прав та обов’язків споживача – у контексті, передбаченому нормами Закону України «Про захист прав споживачів»);

«Сторони» – сукупна назва Продавця та Покупця.

«Замовлення» (замовлення на придбання Товару) – індивідуальна (не призначена для загального ознайомлення) частина Договору, яка узгоджується (погоджується) Продавцем та Покупцем у порядку, передбаченому положеннями цієї офіційної пропозиції (оферти).

«Оформлення замовлення» – заявка Покупця на покупку Товару, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканням на посилання «Оформити замовлення» або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет-магазину.

«Підтвердження замовлення» – повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

3. Предмет Договору

3.1. Згідно Договору Продавець приймає на себе обов'язок передати у власність Покупцеві Товар, Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах Договору.

3.2. Кількість та асортимент Товару, необхідного Покупцеві, визначається останнім самостійно та доводиться до відома Продавця шляхом розміщення відповідного замовлення в Інтернет-магазині або повідомлення оператору Інтернет-магазину під час телефонної розмови, спілкування у месенджері тощо. Замовлення вважається прийнятим до виконання Продавцем (що завершує процедуру укладення Договору) виключно у разі його погодження останнім.

3.3. Розміщення Покупцем відповідного замовлення в Інтернет-магазині (за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину) підтверджує факт того, що:

Покупець отримав (перед укладенням Договору) увесь необхідний обсяг інформації відповідно до пункту 1.6. цієї публічної пропозиції (оферти);

Покупець повністю ознайомився із умовами Договору, викладеними у цій офіційній пропозиції (оферті), умови Договору йому повністю зрозумілі, та Покупець повністю й безумовно приймає цю офіційну пропозицію/оферту (в якості умов Договору);

Покупець має необхідний обсяг дієздатності, достатній для укладення та виконання Договору.

3.4. Розміщення в Інтернет-магазині (на Сайті) зображень (у будь-якій формі), фотографій, торгівельних марок (знаків для товарів та послуг), текстової, фото- або відеоінформації щодо конкретних одиниць Товару, не свідчить про безумовну та беззаперечну можливість Продавця укласти та виконати Договір (погодивши та прийнявши до виконання конкретне замовлення від Покупця) щодо такого Товару. У випадку, якщо Продавець у встановленому порядку та у встановлений строк повідомив Покупця про не погодження конкретного замовлення, Договір між Сторонами не вважається укладеним.

4. Вибір товару та оформлення замовлення

4.1. Будь-яка особа, яка є відвідувачем Сайту https://malinadesign.studio/, має можливість вільно переглядати усі веб-сторінки та розділи Сайту, зображення Товару, фото- та відеоінформацію, будь-яку іншу інформацію та дані, що зберігаються за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину (окрім інформації та даних, що надаються адміністратором у ручному або автоматичному режимі – виключно Покупцям).

4.2. Будь-яка особа, яка є відвідувачем Сайту та бажає придбати Товар, має можливість вільно обирати Товар за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину. У разі необхідності, відвідувач Сайту може скористатися формою пошуку за артикулом, найменуванням (назвою) Товару або виробника Товару (комерційне найменування, знак для товарів і послуг), здійснити пошук за підрозділами каталогів Товару, скористатися веб-сторінками категорій Товару із відповідними фільтрами.

4.3. Будь-яка особа, яка бажає придбати Товар, уклавши Договір із Продавцем, має належним чином ідентифікувати себе та повідомити (в електронному вигляді, шляхом самостійного заповнення відповідних розділів Інтернет-магазину або надання Продавцю необхідної інформації – для самостійного введення представником Адміністрації) інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору (у т.ч. належного оформлення замовлення):

прізвище, ім’я;

контактні дані – номер мобільного телефону чи іншого засобу зв’язку, адресу електронної пошти;

повну адресу доставки(видачі) Товару/адресу та номер відділення, пункту видачі поштового оператора, перевізника (або обрати адресу складу-магазину Продавця для самовивозу).

4.3.1. У разі, якщо особа, яка бажає придбати Товар, не має наміру (волевиявлення) або можливості належним чином ідентифікувати себе (у т.ч. надати вказану вище інформацію про себе), така особа має припинити ідентифікацію та/або оформлення й розміщення замовлення на придбання Товару.

4.3.2. У разі, якщо особа продовжує процедуру ідентифікації, та приступає до оформлення й розміщення замовлення, вважається, що така особа дає безумовно та беззаперечну згоду на надання Продавцю відповідної персональної інформації та, відповідно, подальше укладення та виконання Договору.

4.4. Обираючи необхідний спосіб оплати та/або спосіб доставки замовленого Товару, Покупець має заздалегідь (до моменту фіксації свого вибору за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину) ознайомитися із переліком відомостей (у т.ч. персональних або конфіденційних даних), які останній має надати у розпорядження відповідного оператора платіжної системи, платіжного сервісу або іншого інструменту здійснення платежу, а так само у розпорядження відповідного оператора поштового зв’язку або іншого перевізника.

4.4.1. У разі, якщо особа, яка бажає придбати Товар, не має наміру (волевиявлення) або можливості надати необхідні відомості (у т.ч. персональну або конфіденційну інформацію) відповідно до вимог п. 4.4., така особа має змінити обраний спосіб оплати (й так само, у разі необхідності, спосіб доставки Товару) або відмовитись від укладення Договору, надіславши відповідне повідомлення Продавцю.

4.5. Попередньо ознайомившись і прийнявши умови цієї публічної пропозиції/оферти (у тому числі в частині істотних умов Договору), Покупець має можливість оформити та розмістити замовлення на придбання Товару наступним чином:

а) напряму зателефонувавши за номерами засобів зв’язку, розміщеними на Сайті, або направивши Продавцю відповідне повідомлення за допомогою мобільних додатків («месенджерів») Viber або Telegram та, при цьому, надавши Продавцю усю інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору. При цьому, в будь-якому разі, Покупець має за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину (у відповідному розділі/полі Сайту) ввести свій контактний номер мобільного засобу зв’язку та натиснути (в електронному вигляді) кнопку «Відправити»;

б) застосувавши (за допомогою інтерфейсу Інтернет-магазину) функцію «Кошику» у відповідному розділі Сайту. У такому разі Покупець заповнює (в електронному вигляді) усі необхідні поля (розділи) та натискає (так само в електронному вигляді) кнопку «Оформити замовлення».

Такі дії Покупця прирівнюються (окрім іншого) до надання Продавцю електронного повідомлення про отримання інформації відповідно до вимог п. 1.6. цієї офіційної пропозиції (оферти), а також підтверджують завершення оформлення й розміщення відповідного замовлення на придбання Товару.

4.6. Вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.5. цієї офіційної пропозиції/оферти (в залежності від обраного Покупцем способу розміщення та оформлення замовлення на придбання Товару) свідчить про безумовне та беззаперечне прийняття (акцепт) Покупцем цієї офіційної пропозиції (оферти) та досягнення згоди із Продавцем щодо усіх умов Договору (укладення Договору).

4.7. Продавець підтверджує прийняття Замовлення до виконання або повідомляє Покупця про неможливість його виконання за допомогою телефонного дзвінка/текстового повідомлення на вказаний покупцем при реєстрації/оформленні замовлення номер.

4.8. У разі, якщо протягом 2 (двох) календарних днів із дня розміщення Замовлення Продавець повідомить Покупця про неможливість виконання такого замовлення (в частині будь-яких параметрів: асортимент, кількість тощо), таке замовлення вважається анульованим та, відповідно, Продавець звільняється від обов’язку виконання такого замовлення Покупця.

5. Ціна Товару та умови оплати

5.1. Покупець здійснює оплату Товару за цінами, розміщеними у відповідних розділах (веб-сторінках) Сайту. Ціни на сайті вказані у національній валюті (гривнях) з урахуванням ПДВ, без урахування вартості доставки. Ціна, за якою реалізується Товар, зазначається у документах на передачу Товару Покупцеві.

5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари в односторонньому порядку. При цьому ціни на замовлені Покупцем Товари після підтвердження замовлення Продавцем зміні не підлягають.

5.2.1. У разі оформлення Замовлення на умовах передоплати Покупець оплачує його протягом 3 (трьох) днів з дати отримання рахунку в розмірі 100%. При ненадходження оплати в строк рахунок вважається недійсним, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення. При оформленні нового Замовлення можлива зміна суми рахунку відповідно до актуальної ціни на Товар, зазначеної на Сайті.

5.3. Якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на офіційному веб-сайті Продавця, та має інформаційний характер. Знижки не підсумовуються та не додаються до інших знижок.

5.4. Покупець зобов'язаний сплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами під час оформлення замовлення. При безготівковій формі оплати зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Продавця (його філії).

5.5. Покупець має можливість оплатити Товар шляхом передоплати чи передачі/перерахування коштів у необхідній сумі в момент отримання Товару.

5.5.1. Передоплата може здійснюватися шляхом перерахування грошових коштів/грошей (у необхідній сумі) на поточний розрахунковий рахунок Продавця, банківську картку:

а) безпосередньо з безготівкового рахунку Покупця на рахунок Продавця за реквізитами або на банківську картку за номером, у т.ч. за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування, електронних платіжних засобів;

б) шляхом перерахування через каси банків або із застосуванням сервісів переказу коштів;

в) за допомогою інструментів платіжної системи LiqPay.

5.5.2. Передача готівкових коштів/перерахування безготівкових грошових коштів у необхідній сумі в момент отримання Товару здійснюється особам, інформація щодо можливості використання послуг яких розміщена у відповідному розділі/веб-сторінці Сайту (Доставка і оплата), та які на момент передачі/перерахування таких грошових коштів мають, відповідно до вимог чинного законодавства, необхідний обсяг повноважень щодо приймання грошових коштів готівкою та/або у безготівковій формі:

а) безпосередньо обраному самим Покупцем (під час оформлення та розміщення замовлення) оператору поштового зв’язку, перевізнику;

б) кур’єру/представнику Продавця, що здійснює адресну доставку;

в) продавцю, менеджеру, що здійснює видачу Товару на складах-магазинах Продавця.

5.6. Умови оплати замовленого Товару у конкретному випадку обираються Покупцем та погоджуються Продавцем під час розміщення замовлення.

5.7. Обираючи конкретні умови та механізм (засіб) оплати замовленого товару, Покупець має заздалегідь ознайомитися та погодити правила й умови роботи відповідного банку, операторів/власників/емітентів платіжної системи, платіжних засобів, сервісу переказу коштів, банківської системи дистанційного обслуговування, платіжного сервісу/додатку, мобільного платіжного інструменту тощо, а також оператора поштового зв’язку, перевізника/кур’єра.

5.7.1. У разі незгоди із вказаними правилами та умовами (у т.ч. в частині необхідності надання суб’єктам, зазначеним у п. 5.5. цієї офіційної пропозиції/оферти, відповідної персональної та конфіденційної інформації про Покупця) Покупець має зупинити оплату Товару та негайно повідомити Продавця про зміну обраних умов оплати.

5.7.2. Продавець не несе зобов’язань і відповідальності за збереження та/або використання будь-якої персональної, конфіденційної та іншої інформації про Покупця, що була напряму надана останнім у володіння та/або розпорядження суб’єктів, зазначених у п. 5.5. цієї офіційної пропозиції (оферти).

5.8. Оформлюючи та розміщуючи замовлення на придбання Товару Покупець гарантує та підтверджує, що:

він є власником грошових коштів/грошей, що сплачуються за Товар або має необхідний обсяг повноважень щодо розпорядження такими грошовими коштами/грошами (у відповідній сумі);

він на законних підставах володіє та користується платіжними засобами та іншими інструментами, що використовуються для здійснення оплати за замовлений Товар.

6. Строк (термін) передачі товару. Доставка товару

6.1. Під час оформлення та розміщення замовлення на придбання Товару Покупець, окрім іншого, має обрати спосіб доставки, оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра, за допомогою послуг якого буде здійснюватися доставка Товару, а також має визначити необхідні параметри доставки Товару (адресу та номер пункту/відділення оператора поштового зв’язку, іншого перевізника/кур’єра, місце видачі/доставки Товару тощо).

6.2. Передача Товару здійснюється Продавцем у строк (термін), погоджений з Покупцем під час оформлення та розміщення Замовлення на придбання відповідного Товару. Дата поставки Товару вказується у накладних на Товар.

6.3. Доставка Товару Покупцю здійснюється:

а) шляхом самовивізу за адресами складів-магазинів Продавця (Київ, вул. Глубочицька, 40г, вул. Максимовича, 24а);

б) транспортом Продавця за вказаною Покупцем адресою;

в) за допомогою перевізника (служби поштового відправлення) Нова Пошта, Meest до пункту видачі відповідного перевізника;

г) службою доставки, кур'єрською службою перевізника Нова Пошта, Meest за вказаною Покупцем адресою.

При доставці Товару за допомогою перевізника (поштового оператора)Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії перевізника (в т.ч. вартістю доставки).

6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:

а) з моменту передачі Товару Покупцю (у разі отримання Покупцем Товару на одному зі складів-магазинів Продавця/у магазині/торгівельному приміщенні згідно пп. а) п. 6.3. або доставки згідно з пп. б) п. 6.3. Договору та передачі представником Продавця). Моментом передачі Товару Покупцю є підписання Сторонами накладної на такий Товар;

б) з моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (службі поштового відправлення, доставки, тощо) згідно пп. в), г) п. 6.3. Договору. При цьому, Продавець вважається таким, що у повному обсязі виконав власні зобов’язання щодо передачі Покупцю замовленого Товару, коли в узгоджений строк (термін) такий Товар переданий у розпорядження оператора поштового зв’язку, перевізника/кур’єра, обраного Покупцем під час оформлення та розміщення замовлення на придбання цього Товару. Відповідно, з цього моменту з Продавця знімаються (переходять на Покупця або оператора поштового зв’язку, перевізника/кур’єра – в залежності від погоджених умов правовідносин цих осіб) ризики знищення та/або пошкодження Товару. Конкретні умови доставки та передачі Товару Покупцю (у т.ч. строк/термін передачі Товару безпосередньо у розпорядження Покупця) визначаються умовами та правилами роботи відповідного оператора поштового зв’язку, перевізника/кур’єра.

6.4. У разі обрання Покупцем умов та механізму оплати, визначеного у п. 5.5.1. цієї офіційної пропозиції (оферти), строк передачі Товару відраховується від дня повного виконання Покупцем його зобов’язань щодо оплати замовленого Товару (попередньої оплати Товару). Конкретний термін передачі Товару (у разі необхідності) узгоджується Сторонами окремо.

6.5. У разі обрання Покупцем умов та механізму оплати, визначеного у п. 5.5.2. цієї офіційної пропозиції (оферти), строк передачі Товару відраховується від дня погодження Продавцем замовлення Покупця на придбання Товару. Конкретний термін передачі Товару (в разі необхідності) узгоджується Сторонами окремо. Передача Товару у розпорядження Покупця здійснюється після повного виконання останнім його обов’язків щодо оплати такого Товару (у порядку, передбаченому 5.5.2. цієї офіційної пропозиції/оферти).

6.6. Вартість (ціна) послуг із доставки (перевезення), зберігання (у разі необхідності) та/або видачі (передачі) Товару не входить у ціну Товару, та сплачується (відшкодовується) Покупцем окремо, якщо умовами виконання конкретного Замовлення не передбачена безкоштовна доставка (доставка за рахунок Продавця). Оплата за доставку здійснюється Покупцем безпосередньо обраному ним оператору поштового зв’язку, перевізнику/кур’єру за тарифами/розцінками останніх.

7. Отримання товару

7.1. Покупець зобов'язується зустріти кур'єра транспортної компанії /експедитора Продавця в певний час за вказаною адресою доставки, після попереднього дзвінка кур'єра/експедитора або у відповідний термін, що встановлюються Продавцем/перевізником, забрати своє Замовлення у складі-магазині Продавця, відділенні перевізника (поштового оператора).

7.2. Прийом Товару за кількістю та якістю відбувається у місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцю. Покупець має перевірити кількість, комплектність, цілісність індивідуальної упаковки, відсутність зовнішніх пошкоджень Товару до підписання накладної. Після отримання Покупцем Товару (підписання накладної) претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

7.3. Якщо після розпакування посилки (зняття упаковки для транспортування) виявлено недостачу, підміну або пошкодження Товару, Покупець повинен скласти Акт у довільній формі в присутності представника Продавця/перевізника та повідомити про проблему Продавця будь-яким доступним способом протягом 24 годин.

7.4. Покупець має право відмовитися від доставленого товару, якщо умовами конкретного Замовлення не передбачене інше. Здійснюючи акцепт даного Договору оферти, Покупець виявляє свою згоду на те, що при відмові від Товару належної якості/комплектності він сплачує витрати на обслуговування його Замовлення, транспортні витрати та інші адміністративні витрати в розмірі 10% вартості замовлення, але не менше 100 грн.

8. Повернення товару

8.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого Товару належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Перелік Товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджено Кабінетом Міністрів України.

8.1.1. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки.

8.1.2. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом із проданим Товаром.

8.1.3. Покупець повертає Товар належної якості на адресу магазину Продавця. Оплата доставки здійснюється Покупцем.

8.1.4. В разі повернення Покупцю коштів за Товару належної якості Продавець має право утримати з них суму для відшкодування витрат, зазначених у п. 7.4. цієї угоди.

8.1.5. Не підлягають поверненню Товари належної якості таких категорій:

а) що постачаються/виготовляються під замовлення Покупця;

б) придбані під час розпродажу залишків.

Товари «Під замовлення» – це колекційні шпалери, панно, яких на момент здійснення Замовлення немає в наявності на складі Продавця. Вони постачаються зі складу виробника або виготовляються виробником під особисті потреби в індивідуальній кількості, в однаковій унікальній партії «під Замовлення» Покупця в обумовлені терміни та тільки на умовах передоплати. Після здійснення передплати за таким індивідуальним Замовленням, воно набуває статусу «в роботі». З цього моменту Покупець не може скасувати Замовлення та не може вимагати повернення суми попередньої оплати. Якщо після виконання такого Замовлення, Покупець категорично відмовляється його забрати, сума передплати не повертається і йде на відшкодування витрат Продавця пов'язаних з цим Замовленням.

8.2. У разі виявлення браку, Покупець зобов'язується повідомити про це Продавця в строк 14 днів з моменту отримання Замовлення.

8.2.1. Брак виявляється шляхом поклєйки на стіну смуг необхідної довжини з одного цілого рулону (3 смуги). Бракований Товар одного артикулу, однієї партії у разі розпакування та використання більше 1 (одного) рулону поверненню та обміну не підлягає. Для визначення браку на рулонному матеріалі однієї партії досить поклєїти один рулон, щоб виявити брак на ньому, а для обміну або повернення необхідно мати цілі, не пошкоджені рулони в заводській упаковці з етикеткою.

8.2.2. Для підтвердження дефекту поклеєні смуги знімаються зі стіни, липкими стікерами або іншим способом, який не залишає слідів на шпалерах, відзначаються місця, які, на думку Покупця, є браком, і товар передається на експертизу Продавцю. У разі підтвердження браку, Покупцеві відшкодовується повна вартість товару або пропонується заміна. В такому випадку витрати на пересилку й обслуговування такого Замовлення бере на себе Продавець.

8.2.3. Не є браком і не приймаються до повернення та обміну шпалери:

які виглядають на стіні неналежним чином через недотримання технології поклейки конкретного виду шпалер (неправильний вибір клею, неналежна підготовка основи, неякісна поклєйка);

отримали будь-які механічні пошкодження після отримання товару Покупцем (підписання накладної) внаслідок неналежного зберігання, транспортування, використання;

з загубленою етикеткою.

8.3. Розгляд вимог Покупця, зокрема, щодо повернення Товару здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України (в т.ч. письмової заяви).

8.4. Повне або часткове повернення Покупцю сплачених за Товар коштів здійснюється на зазначені Покупцем реквізити протягом 7 (семи) календарних днів після повернення Товару.

8.5. Усі неврегульовані цим Договором питання, пов'язані з порядком, умовами гарантійної заміни товару при виявленні недоліків протягом строку гарантії (придатності), регулюються відповідно до гарантійних зобов'язань, визначених виробником відповідного товару, а у разі невстановлення виробником таких гарантійних зобов'язань – відповідно до чинного законодавства України.

9. Права та обов'язки Продавця

9.1. Продавець має право:

у будь-який час вносити зміни до цього Договору, матеріалів та інформації (в т.ч. щодо Товарів), що пропонуються в Інтернет-магазині;

відмовитися від укладання Договору публічної оферти за відсутності в нього можливостей продати Покупцю відповідний Товар;

здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем;

призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань (в т.ч., але не обмежуючись, нездійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;

вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки щодо виконання Договору третім особам.

9.2. Продавець зобов'язаний:

надіслати Покупцю підтвердження Замовлення або повідомити його про неможливість виконати Замовлення;

передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар;

перевірити якість і кількість Товару під час його передачі Покупцеві/перевізнику;

не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі й для виконання зобов'язань перед Покупцем);

запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень, своєчасно виявляти та припиняти такі спроби;

належним чином виконувати умови цього Договору.

10. Права та обов'язки Покупця

10.1. Покупець має право:

зареєструватись в Інтернет-магазині;

у разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від купівлі Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині та будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;

звертатися по консультацію до Продавця щодо властивостей і характеристик Товару;

вимагати від Продавця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

10.2. Покупець зобов'язаний:

до моменту вкладання Договору ознайомитись із змістом і умовами Договору, цінами на Товари, які пропонує Продавець в Інтернет-магазині;

повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця та необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет-магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину, підтримувати їх актуальність;

своєчасно сплатити замовлений Товар (та його доставку, у разі потреби доставки Товару);

належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред'явити документ, що засвідчує особу ( підтверджує повноваження на отримання Товару);

перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця, перевізника, кур’єра;

не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Не передавати логін та пароль, отримані при реєстрації, третім особам і самостійно нести відповідальність за невиконання цього зобов'язання;

належним чином виконувати умови цього Договору.

11. Відповідальність сторін і порядок розв'язання спорів

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцеві інформації про себе (в т.ч., але не виключно інформації, зазначеної в п. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.

11.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла внаслідок незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.

11.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, здійсненого на підставі цього Договору.

11.5. Гарантія на Товар надається відповідно до гарантії, встановленої заводом-виробником Товару. Продавець не несе відповідальності за псування Товару у випадках, які не визнаються гарантійними заводом-виробником Товару, а також у випадках порушення Покупцем умов зберігання та/або експлуатації Товару.

12. Форс-мажор

12.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути припинено лише у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, суттєвої зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов'язань щодо цього Договору або з інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін.

12.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (п'яти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону.

12.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, за умови дотримання вимог пункту 12.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за цим Договором.

12.4. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, повинна письмово повідомити іншу Сторону.

12.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту одержання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

13.2. Цей Договір укладений на території України та діє в рамках чинного законодавства України.

13.3. Покупець та/або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на обробку їх персональних даних, а саме будь-яких даних, зазначених Покупцем у формі для реєстрації в Інтернет-магазині та/або оформлення замовлення, з метою виконання вимог чинного законодавства України, пов'язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця та в межах вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.